ТМЗ үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдүүдэд хяналт, шалгалт хийж эхэллээ

      Монгол улсын Сангийн сайдын 2017 оны гуравдугаар сарын 27-ны өдрийн 100 дугаар тушаалаар Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх Үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдүүдэд хяналт, шалгалт хийхээр болсон.

     Хяналт шалгалт хийх зорилго нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянаж, шалгахад оршино. Шалгалт 4 сарын 18-аас эхлэж байна.

 

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг