СТОУС 15 сургалт амжилттай явагдаж дууслаа

2018.01.01-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх (мөн үүнээс өмнө хэрэглэхийг зөвшөөрсөн) СТОУС 15 “Үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний орлого” нэртэй уг стандарт нь орлого хүлээн зөвшөөрөлтөнд одоо мөрдөгдөж байгаа НББОУС 11 “Барилгын Гэрээ”, НББОУС 18 “Орлого”, СТОУТХ 13 “Үйлчлүүлэгчийн Үнэнч Байдлын Хөтөлбөр”, СТОУТХ 15 “Үл Хөдлөх Хөрөнгө Барьж Байгуулах Гэрээ”, СТОУТХ 18 “Үйлчлүүлэгчээс Хөрөнгө Шилжүүлэх нь”, БТХ-31 “Орлого – Зар Сурталчилгааны Үйлчилгээг багтаасан Барааг Бараагаар Солих Ажил Гүйлгээ гэсэн 6 баримт бичгүүдийг орлоно.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг