ТИНБ-ын эрхээ 2, 3 дахь удаагаа сунгуулж буй гишүүдйин анхааралд

2,3 дах удаагаа ТИНБ-ийн эрхээ сунгуулж байгаа гишүүдийн анхааралд:

Судалгааны сэдвийн хамгаалалт 12 сарын 7 өдрүүдэд болж хойшлогдлоо.

Хамгаалалт ТМЗ нийгэмлэгийн байранд 10:00 цагаас эхлэнэ.

Судалгааны сэдэв сонгох, хамгаалах:

  1. Гишүүд 4-өөрөө баг болж сэдэв сонгон тэмдэглүүлнэ.
  2. Судалгааны ажилаа 12 сарын 5-ны өдрөөс өмнө surgalt@cpta.mn хаягаар файлаар илгээж, хэвлэмэл байдлаар ТМЗ нийгэмлэгийн байранд хүргүүлнэ.
  3. Судалгааны ажлын удирдамжийг эндээс татаж авна уу

 

Санал болгож буй судалгааны сэдэв

Судлаачийн нэрс

1

Монгол Улсын хэмжээнд байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчийн бүх мэдээллийн дэлгэрэнгүй судалгаа

 

2

Үнэ шилжилтийн эрсдлийг тодорхойлох болон эрсдлийн үнэлгээг хийх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох

 сонгогдсон

3

ҮДК-уудын талаарх хуулийн тодорхойлолтуудыг Азийн улсуудаас сонгон судалгаа хийх, мөн тэдэнд баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилтийг судлах

сонгогдсон

4

ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн стратегийн шинжилгээ хийх/Бүтцийн шинжилгээ, бизнес төлөвлөлт г.м/

 

5

Групп компаний үйлчилгээний онцлог, ялгааг тодорхойлох/техник болон менежментийн үйлчилгээ, зардал хуваах хэлэлцээр г.м/

 

6

ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдтэй үнийг урьдчилан тохирох боломжийн талаарх судалгаа

 

7

ГХО-тай компаниудад хяналт шалгалт хийх ажлын баг болон багт оролцох татварын байцаагчдын шаардлагыг тодорхойлсон судалгаа

 

8

Төлөөний газрын ашгийг тодорхойлсон судалгаа

сонгогдсон

9

1. МУ болон бусад улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээний гол заалтуудыг улс бүрээр татвар хуваарилах асуудлыг гаргасан судалгаа
2. Холбогдох зөвлөмж, маягтуудын хэрэгжилтийн судалгааа
3. Гэрээтэй улсуудын холбогдох хууль тогтоомжийг судлах

 

10

МУ-тай давхар татварын гэрээ байгуулаагүй улсуудаас хөрөнгө оруулсан татвар төлөгчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж тухайн улсуудын холбогдох хууль тогтоомжуудын судалгаа

 

11

Монгол Улсын төсвийн орлогын бүтэц, татварын бүтэц, ачааллын судалгаа

сонгогдсон

12

Монгол Улсын засгийн газрын өр, татварын орлогын хамаарлын судалгаа

 

13

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг, татварын хамаарлын судалгаа

 

14

Байгууллагын удирдлагын шийдвэр, татварын төлөвлөлтийн нөлөөллийн судалгаа

сонгогдсон

15

Татварын төлөвлөлтийг аж ахуйн нэгжийн удирдлагад ашиглаж буй судалгаа

 

16

Ашигт малтмалын нөөцийн ашиглалт, татвар ногдуулалтын судалгаа

сонгогдсон

17

Монгол улсын ДНБ-ний өсөлт, татварын орлогын хамаарлын судалгаа

 сонгогдсон

18

Байнга байрладаггүй ААН болон оршин суугч бус иргэдийн татвар төлөлтийн байдлын судалгаа

 

19

Банкны байгууллагын татвар ногдуулалтын судалгаа

 

20

Онцгой албан татварын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүргийн судалгаа

 

21

ОТБТБАҮЭИОАТ-ын хуулийн татварын үүрэг, нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөлөл

 

22

Гаалийн албан татварын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, гаалийн зөрчлийн судалгаа

сонгогдсон

23

ААНОАТ-ын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, үнэн зөв тайлагналын судалгаа

 

24

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зохицуулалтын хэрэгжилтийн байдлын судалгаа

 

25

НӨАТ төлөгчийн бүртгэл, буцаалт олголтын судалгаа

 

26

ХХОАТ-ын дагуу иргэн татвараа тодорхойлж тайлагнах үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа

сонгогдсон

27

Татварын хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийн судалгаа

сонгогдсон

28

Татварын зөрчил, өр барагдуулалтын судалгаа

 

29

НӨАТ-ын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, үзүүлж буй үр нөлөөний судалгаа

 

30

Нийгмийн даатгалын төрийн санхүүд болон нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, үр өгөөжийн судалгаа

 

31

Татварын хяналт шалгалтад хамруулах сонголтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

 

32

Монгол улсын далд эдийн засагт татварын нөлөөлж буй шалтгаан, түүнийг багасгах арга зам

сонгогдсон

33

Монгол улсын үнэ шилжих механизмын кейсыг судлах нь

 сонгогдсон

34

Монгол улсын татварын эрсдлийн удирдлагын өнөөгийн байдал

сонгогдсон

35

Орлого, зардлын хүлээн зөвшөөрөлтийн зарчмуудын татвар ногдуулалт, ачаалалд үзүүлэх нөлөөллийг судлах нь

сонгогдсон

36

Татварын тэгш, шударга байдлыг гажуудуулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

 сонгогдсон

37

Татварын үр ашигт байдлыг гажуудуулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

 

38

Төлбөр, хураамжийн ногдуулалт, хураалтын өнөөгийн байдлын судалгаа

 

39

Эд баялагын албан татварын үүрэг, үр дагаврын судалгаа

 

40

Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх арга зам

 

41

Тогтвортой байдлын гэрээний татвар ногдуулалтын зохицуулалт

 сонгогдсон

42

Татварын мэргэшсэн мэргэжилтэнгийн үйлчилгээний үр нөлөөний судалгаа

сонгогдсон

43

Мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага, түүний үүрэг

сонгогдсон

44

Татварын бүртгэлийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь

 

45

Барилгын салбарын татварын татвар ногдуулалт, төлөлт, тайлагналын судалгаа

сонгогдсон

46

Худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэлтийн татвар төлөлт, тайлагналын судалгаа

 

47

НӨАТ-ын босго, түүний өөрчлөх шаардлагын судалгаа

сонгогдсон

48

НӨАТ-ын татвар төлөгчийн бүртгэл, буцаан олголтын судалгаа

сонгогдсон

49

НӨАТ-ийн чөлөөлөлт үзүүлэх бараа, үйлчилгээ, түүний үр дагаварын судалгаа

 

50

НӨАТ-ийн хуулийг шинэчлэх шаардлагын судалгаа

 сонгогдсон

51

Монгол улсын татварын ногдуулалт, үнэ шилжилтийн асуудал

сонгогдсон

52

ХХОАТ-ын хуулийн бааз, суурийн судалгаа

 

53

ОТБТБАҮЭИОАТ-ийн хуулийн шинэчлэх шаардлагын судалгаа

 

54

Хөрөнгийн түрээс, түүний татвар ногдуулалт, төлөлт, тайлагналын судалгаа

сонгогдсон

55

Оршин суугч бус этгээдийн татвар ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа

сонгогдсон

56

Нэгдсэн санхүүгийн тайлан, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

57

Хөрөнгө оруулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

58

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем, татварын удирлага

 

59

ЖДААН-ын татвар ногдуулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

60

Уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт, хэрэгжилт, татварын орчин

сонгогдсон

61

Татварын өршөөлийн хуулиуд,  нөлөө, үр дүн

 

62

Монголын татварын орчин олон улсын түвшинд

 

63

Монгол болоод хөгжиж буй бусад улсуудын татварын орчин, харьцуулалт  

 

64

Үнэ шилжилтийн асуудал ба Оюу Толгойн гэрээ

 сонгогдсон

65

Нийгмийн даатгалын сангийн бүрдэлт, олон улсын харьцуулалт

 

66

Татвараас чөлөөлөлтийг  (tax exemption) шинжлэх нь

 

67

Үнэ тогтворжуулалтын гэрээнүүдийг шинжлэх нь

 

68

Татварын диваажин буюу оффшор бүс ба Монголын оффшорчид, ирээдүй

 

69

Эрүүл мэндийн даатгалын онцлог, асуудлууд, шийдэл

 

70

Татвар ба эдийн засгийн өсөлт

 сонгогдсон

71

Татварын бодлого  бизнесийн шийдвэрт нөлөөлөх нь

 

72

Татварын бус орлого ба татварын орлогын харьцаа, уялдаа холбоо

 

73

Төвлөрсан засаглал ба орон нутгийн санхүүжилт, татварын орчин

 

74

Уул уурхайн компаниуд болоод орон нутгийн захиргаа

сонгогдсон

75

Нийслэл хотын албан татвар

сонгогдсон

76

ХАА, мал аж ахуйгаас авах татварын бодлого

 

 

2016 оны 12 сард ТИНБ-ийн эрхийн хугацаа дуусаж байгаа гишүүд

Гарамдорж  Гантулга H/06-0040
1 Цэдэв  Оюун H/06-0060
2 Цэен  Энх-Жавхлан H/09-0328
3 Ганбаатар  Баялаг H/08-0238
4 Азкей  Еркеш H/08-0251
5 Отгонбаяр Пүрэвдорж H/11-0486
6 Загд Намхайнямбуу H/11-0496
7 Алтангэрэл  Оюунсүрэн H/05-0024
8 Сумъяа  Баярсайхан H/05-0027
9 Тэрбиш  Бүжидмаа H/05-0029
10 Энэбиш  Оюунцэцэг H/05-0030
11 Намхайнямбуу  Нямбаяр H/05-0032
12 Нямжав  Дэлгэрмаа H/05-0033
13 Чимид  Батаа H/05-0034
14 Батмөнх  Цэнгэл H/05-0037
15 Баярмагнай  Цацрал H/05-0038
16 Гэндэнпил  Оюун H/06-0048
17 Цэнд Баатар H/06-0050
18 Энэбиш  Долгорсүрэн H/06-0066
19 Самбуудорж  Оюунгэрэл H/06-0072
20 Уваа  Оюунаа H/06-0073
21 Бямбадорж   Энхтуул H/06-0080
22 Бат  Пүрэвдулам H/06-0082
23 Равдандорж   Цогзолмаа H/06-0084
24 Бөөхүү   Осоргарав H/06-0088
25 Гомбосүрэн  Хишигсүрэн H/06-0089
26 Доржтаяа   Дэлгэрцог H/06-0091
27 Лүмбэн    Цэвэлмаа H/06-0092
28 Мянганбуу  Алтантуяа  H/06-0096
29 Чимэд  Даваасүрэн H/07-0102
30 Алтангэрэл  Норсмаа H/07-0120
31 Ядам  Самбууням H/07-0148
32 Нямсүрэн  Цацрал H/07-0152
33 Энэбиш  Нинждулам H/07-0156
34 Дашдондог  Уранбилэг H/08-0194
35 Чулуун  Эрдэнэчимэг H/08-0231
36 Цэрэндорж  Мөнхнаран  H/08-0233
37 Дуламжав  Байгалмаа H/08-0234
38 Содномдагва  Батчулуун H/08-0235
39 Содномдаржаа  Эрдэнэчимэг H/08-0237
40 Шагдарсүрэн  Мөнхнасан H/08-0244
41 Баярсайхан  Нямдаваа H/08-0245
42 Гүндэгмаа  Сарангэрэл H/08-0255
43 Цэрэнжалбуу  Ганцэцэг H/08-0262
44 Намсрайсүрэн  Батсүрэн H/08-0263
45 Дашцэрэн  Цэрэндорж H/09-0279
46 Явшин  Цэрэнханд  H/09-0292
47 Данжаад  Отгонсүрэн H/09-0307
48 Чулуунбаатар  Нямсүрэн H/09-0309
49 Дорж  Болормаа H/09-0310
50 Энхтөр  Болормаа H/09-0315
51 Дэмчигжав  Очирдаваа H/09-0318
52 Гончигсүрэн  Үүрийнтуяа H/09-0319
53 Дашжамц  Бямбаа H/09-0321
54 Гомбодорж  Гэрэлт-Од H/09-0322
55 Сандаг  Цэвэл H/09-0330
56 Содном  Дашдэндэв H/09-0331
57 Нацаг  Дагийрагчаа H/09-0332
58 Бадам  Агиймаа H/09-0333
59 Болд  Батзаяа H/09-0334
60 Цэнд  Эрдэнэтуяа H/09-0338
61 Малзгай  Лхагвасүрэн H/09-0341
62 Сосорбарам  Цэцэгмаа H/09-0346
63 Бүдсүрэн  Отгонбаяр H/09-0347
64 Цэнд  Цэцэгмаа H/09-0348
65 Чулуунбаатар  Энх-Амгалан H/09-0349
66 Алгаа  Баярмаа H/09-0351
67 Дорж  Булганчимэг H/09-0352
68 Долгор  Рэнцэнханд H/10-0391
69 Лүндэг  Цэнгэл H/10-0437
70 Төмөрдаш  Батболор H/10-0467
71 Уул-Өвгөн Оюунтүлхүүр H/11-0489
72 Батсуурь  Эрдэнэтунгалаг H/11-0490
73 Баатар Лхагвасүрэн H/11-0499
74 Дашдорж Оюун H/11-0505
75 Найдан Батсүх H/11-0514
76 Цэдэнжав Рэнцэнханд H/11-0528
77 Шархүү Цэрэндорж H/11-0532
78 Мөнхбаатар Анхзаяа H/11-0539
79 Ёндон Бадрах H/11-0543
80 Дагий Энхтуяа H/11-0546
81 Пүрэвсамбуу Оюунгэрэл H/11-0547
82 Ломбо Насанбуян H/11-0558
83 Тогтохжаргал Ариунцэцэг H/11-0559
84 Лхагвасүрэн  Хишигтогтох H/11-0563
85 Чойжилсүрэн Ням-Од H/11-0564
86 Дамбажав Энхтайван H/11-0566
87 Отгон Ананд H/11-0569
88 Эрдэнэбат Сайнбуян H/11-0570
89 Лхагвасүрэн  Шижир H/11-0571
90 Янжмаа Тэгшбат H/11-0572
91 Батмөнх Итгэлт H/11-0573
92 Хоролсүрэн Мядагмаа H/11-0575
93 Чимэдрэгзэн Энххишиг H/11-0576
94 Хөхөө Наранчимэг H/11-0578
95 Пүрэв Алимаа H/11-0579
96 Балдан Гантөмөр H/11-0581
97 Цэцгээ Уянга H/11-0582
98 Буянжаргал Ариунтуул H/11-0584
99 Цагаан Энхээ H/11-0586
100 Нацагдорж Шинэ-Од H/11-0588
101 Ганхуяг Болорчимэг H/11-0590
102 Норовхүү Бямбасүрэн H/12-0600
103 Нямдэлэг Намсрай H/12-0622
104 Баттулга Эрдэнэбат H/12-0671
105 Энхтөр Шижиртунгалаг H/12-0675

 

2016 оны 06 сард ТИНБ-ийн эрхийн хугацаа дууссан гишүүд

1 Мишка  Болормаа H/09-0305
2 Санзай  Оюунчимэг  H/06-0043
3 Даваа  Ганаа H/06-0056
4 Галдан  Ичинноров H/06-0058
5 Бэгзсүрэн  Удвалцэцэг H/06-0061
6 Зундуйдаваа  Цэрэнчимэг H/07-0113
7 Цэрэндэжид  Норовжамц H/07-0139
8 Дорлиг  Алтанчимэг H/07-0162
9 Бадарч  Мядагмаа H/07-0184
10 Норов  Цэнгэнбаяр H/07-0191
11 Сандаг  Мядагмаа H/08-0199
12 Данзан  Ганчимэг H/08-0214
13 Бундгаа  Мөнхцэцэг H/08-0216
14 Намнан  Бат-Эрдэнэ H/08-0241
15 Хашбат  Саруул H/08-0243
16 Аюурсэд  Сарангэрэл H/08-0254
17 Гантай  Ариунболор H/08-0260
18 Шаравсамбуу  Уранчимэг H/08-0266
19 Лхамсүрэн  Дариймаа H/08-0268
20 Банзрагч  Өлзийхишиг H/09-0308
21 Чагнаадорж  Загдсүрэн H/09-0311
22 Тэрбиш  Эх-Оюун H/09-0312
23 Сэдрагчаа  Рэнчинпагма H/09-0326
24 Баярсайхан  Бурмаа H/09-0327
25 Даахүү  Оюунтуяа H/10-0381
26 Сандуйжав  Пүрэвгарьд H/10-0389
27 Хэнмэдхэв  Нэргүй H/10-0394
28 Ламгомбо  Баасандорж H/10-0421
29 Эрдэнэпүрэв  Даваа-Очир H/10-0422
30 Лхамжав  Буяндулам H/10-0423
31 Буяндэлгэр  Үнэнбат H/10-0424
32 Зээргэнэ  Баттуяа H/10-0425
33 Мутат  Смагул H/10-0428
34 Смагул  Сакен H/10-0432
35 Жадамба  Болормаа H/10-0434
36 Гомбосүрэн  Бямбасүрэн H/10-0463
37 Болд  Бямбасүрэн H/10-0465
38 Дашхүү Өлзий-Орших H/11-0471
39 Сүхэнхүү Хандсүрэн H/11-0476
40 Сэнгээ Санжидмаа H/11-0477
41 Наранхүү Цэвэлмаа H/11-0478
42 Бямбаарай  Золжаргал H/11-0483
43 Баяраа Пүрэвсүрэн H/11-0536
44 Оюунбилэг Эрдэнэтуяа H/11-0537
45 Болд Болортуяа H/11-0540
46 Мягмар Мөнхнаран H/11-0553
47 Доржсүрэн Отгонцэцэг H/11-0554
48 Самбуу Отгонсүрэн H/11-0557
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг